Privacyverklaring BrainProfs B.V. 


Op deze pagina treft u de privacyverklaring van BrainProfs. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
BrainProfs is statutair gevestigd te Akersloot aan de Boschweg 86 (1921DB), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 69421102 en is verwerkersverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. BrainProfs is per e-mail te bereiken via info@brainprofs.com en telefonisch via 06-43596700. 


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe BrainProfs omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft BrainProfs aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 
De verwerking van persoonsgegevens door BrainProfs valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

BrainProfs behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1-1-2023. 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

 
In de eerste plaats worden uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u een overeenkomst sluit met BrainProfs. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst door BrainProfs en relatie management. Via de website wordt uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om gemakkelijk in contact te komen met u, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. U kunt zich altijd afmelden door in de daarvoor bestemde link te klikken in het e-mailbericht.

 
BrainProfs verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting. Bij het kennismakingsgesprek wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw bedrijfsgegevens, inhoudende bedrijfsnaam, bedrijfsadres, kvk-nummer en betaalgegevens. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen de zelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea. 

De persoonsgegevens worden voor een termijn van één jaar na het eindigen van de overeenkomst met u opgeslagen, met uitzondering van enige persoonsgegevens welke op administratieve stukken aanwezig zijn. In verband met de fiscale bewaarplicht worden deze bewaard voor een termijn van zeven jaar. 

Cookies 

BrainProfs maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van BrainProfs bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt BrainProfs om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 


Verwijzing naar andere websites 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. 

Doorgifte aan verwerkers en derden 

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door BrainProfs zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van BrainProfs verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van BrainProfs. 
Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als BrainProfs op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Beveiliging 

BrainProfs heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

Uw privacyrechten 


U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt te allen tijde contact opnemen met BrainProfs om deze rechten uit te oefenen. BrainProfs zal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 7 werkdagen uw verzoek uitvoeren. 
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan 
info@brainprofs.com 
Indien u een klacht wil indienen over BrainProfs met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).